بسمه تعالي

جدول بودجه بندي كتب درسي پايه ي دوم سال تحصيلي 91-1390

درس/ماه

قرآن

هديه هاي آسماني

فارسي

علوم تجربي

رياضي

مهر

13-1

7-1

20-2

18-6

20-1

آبان

26-14

17-8

40-22

30-19

42-21

آذر

39-27

25-18

62-42

40-31

62-43

دي

54-40

33-26

90-63

51-41

85-63

بهمن

64-55

43-34

113-92

62-52

109-86

اسفند

74-65

51-44

138-114

69-63

129-110

فروردين

82-75

55-52

148-139

74-70

139-130

ارديبهشت

92-83

61-56

170-150

85-75

156-140

خرداد

مرور و ارزشيابي

همكاران محترم توجه داشته باشند كه كتاب بنويسيم و كتاب كار هديه هاي آسمان هماهنگ با كتاب فارسي و كتاب هديه هاي آسمان تدريس مي شود.

تهيه كننده : سرگروه پايه دومتاريخ : پنجشنبه پنجم آبان ۱۳۹۰ | 8:9 | نویسنده : سرگروه آموزشی استان لرستان |
  • آسمان
  • تمپ بلاگ